skip to Main Content

VOORWAARDEN ONDERHOUDSCONTRACT

Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerds bij de KVK onder nummer 34267963. De algemene voorwaarden staan vermeld op onze website of worden op uw verzoek toegezonden.

Met het tekenen van het onderhoudscontract komen leverancier en afnemer het volgende overeen:

1. Dat leverancier voorts in geval van storing een responstijd van 1 werkdag handhaaft, zo snel mogelijk de storing zal opzoeken en op verzoek van afnemer reparatiewerkzaamheden zal uitvoeren. Indien nodig zal de leverancier binnen 3-5 werkdagen, indien mogelijk eerder, een monteur naar afnemer sturen.

2. Dat afnemer aan leverancier voor de genoemde onderhoudswerkzaamheden en het opsporen van storingen jaarlijks een bedrag verschuldigd conform prijslijst.  Per 1 januari van elk kalenderjaar behoudt leverancier zich het recht voor de abonnementsprijs conform het dan geldende tarief aan te passen.

3. Dat de afnemer bij storingen en/of calamiteiten een gereduceerd tarief betaald voor de voorrij-arbeidstarieven.

4. Materiaal of vervangen van hardwerk zit niet in het abonnement inbegrepen na de garantieperiode.

5. Dat leverancier in overleg met de afnemer een afspraak maakt voor het uitvoeren van de jaarlijkse preventieve onderhoudsbeurt.

6. Dat in het kader van het onderhoud en/of het verhelpen van storingen de te vervangen onderdelen, materiaalkosten afzonderlijk aan afnemer in rekening worden gebracht indien het bij een vorig bezoek, betreffende dezelfde storing, door de monteur gegeven advies tot het vervangen van onderdelen niet is opgevolgd.

7. Dat gedurende de looptijd van het onderhoudscontract de afnemer, zonder schriftelijke toestemming van de leverancier, zich ervan zal onthouden om derden de gelegenheid te geven het alarm- en camerasysteem of enig deel daarvan te repareren en/of daaraan werkzaamheden te verrichten, danwel veranderingen in aan te brengen.

8. Dat een exemplaar van het controlerapport voor akkoord door de afnemer dient te worden getekend.

9. Dat betaling geschiedt via automatische incasso / factuur per e-mail.

10. Dat het onderhoudscontract wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en stilzwijgend wordt verlengd per maand. Opzegging vindt plaats middels schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, voorafgaande aan het nieuwe contractjaar, tenzij de afnemer door vernietiging of ernstige beschadiging van het alarmsysteem niet langer van de diensten van de leverancier gebruik kan maken. Geen van beide partijen zal in geval van schade jegens de wederpartij enige aanspraak hebben op vergoeding, restitutie van de abonnementsprijs of anderszins. Het niet tijdig en/of schriftelijk opzeggen resulteert niet in restitutie van de abonnementsprijs. Bij verkoop van het alarm- en camerasysteem aan derden wordt het onderhoudscontract nietig verklaard.

11. Dat op onderhavige onderhoudscontract het Nederlandse recht en de algemene voorwaarden van leverancier van toepassing zijn (zoals deze zijn vermeld op iteno.nl/algemene voorwaarden. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van leverancier tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.