skip to Main Content

De heer F.E. Imanse, handelend onder de handelsnamen “ITENO” en “Cameraconcurrent”, gevestigd te (2153 GM) Nieuw-Vennep aan de Luzernestraat 35, als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34267963 (hierna: “ITENO”), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ITENO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Technische specificaties ten behoeve van de af te leveren diensten, zoals IP-adres en/of administrator-wachtwoord
 • Camerabeelden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

ITENO verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. ITENO kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. ITENO raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ITENO zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iteno.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag

ITENO verwerkt uw hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • ITENO verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijke taak.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om onderhoud en service te bieden op de afgeleverde goederen en diensten
 • Verhoging van veiligheid van personen en bescherming van gebouwen en eigendommen

Geautomatiseerde besluitvorming

ITENO maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. ITENO neemt dus niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ITENO) tussen zit. Dit betekent dat ITENO bijvoorbeeld niet aan profiling doet. Profiling betekent dat er gegevens verzameld worden waarbij het gedrag van klanten voorspeld kan worden.

Bewaartermijn

ITENO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Algemene gegevens, zoals naam-adres-woonplaats, bewaart ITENO zolang u met ons een overeenkomst heeft of zolang er nog verplichtingen voortvloeien uit een overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

ITENO verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In andere gevallen vragen wij altijd eerst uw toestemming.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ITENO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

ITENO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@iteno.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ITENO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iteno.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cameratoezicht

Aan, rond en in het bedrijfspand van ITENO hangen meerdere (zichtbare) camera’s. De aanwezigheid van de camera’s is ter plaatse aangegeven met stickers, bordjes dan wel andere aanduidingen.

De aanwezige camera’s zijn bedoeld om de veiligheid van de personen aanwezig in en rondom voornoemde locatie en de bescherming van gebouwen en eigendommen te verhogen. De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van ITENO tot beveiliging van personen en goederen.

Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voordat ze automatisch worden gewist, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit.

Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.

Cookies

ITENO gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informaties die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op:

F.E. Imanse, handelend onder de handelsnamen “ITENO” en “Cameraconcurrent”

Luzernestraat 35

2153 GM  Nieuw-Vennep

KvK-nr.: 34267963

Telefoonnummer: 06-27447760

Internetadressen: www.iteno.nl, www.cameraconcurrent.com

E-mailadressen: info@iteno.nl, info@cameraconcurrent.com

Natuurlijk helpt ITENO u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. ITENO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

ITENO kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 26 april 2018